Regjistri i këkesave dhe përgjigjeve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

 

Nr. Rendor

Data e regjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

 

1.

29/07/2015

 Informacion mbi reformën territoriale dhe konsultimin

29/07/2015

Informacion i përcjellë në formë elektronike

    Përfunduar

 Nuk ka

2.

07/08/2015

Informacion lidhur me një denoncim

20/08/2015

Informacion i përcjellë në formë elektronike

   Përfunduar

Nuk ka

3.

26/10/2015

Kërkesë mbi numrin e me përgjithshëm të punonjësve të MSHÇV 

26/10/2015

Informacion i përcjellë në formë elektronike

   Përfunduar

Nuk ka

4.

26/10/2015

Kërkesë për informacion në lidhje me fondet publike që MSHÇV  ka ofruar gjatë vitit 2015 për org. e shoqërisë civile

26/10/2015

Informacion i përcjellë në formë elektronike

   Përfunduar

Nuk ka

5.

26/10/2015

Kërkesë për informacion rreth Koordinatorit për të drejtën e informimit

26/10/2015

Informacion i përcjellë në formë elektronike

   Përfunduar

Nuk ka

6. 06/07/2016 Kërkesë për informacion mbi numrin e sinjalizimeve/denoncimeve në portalin stopkorrupsionit.al në 6 mujorin e parë 2016 07/07/2016

Informacion i përcjellë në formë elektronike
  Përfunduar  Nuk ka
7.  19/09/2016 Kërkesë për informacion mbi strukturën organizative të MSHÇV

19/09/2016

Informacion i përcjellë në formë elektronike

Përfunduar Nuk ka 
8. 27/10/2016 Kërkesë për informacion lidhur me zbatimin e ligjit nr. 146/2014 "Per njoftimin dhe konsultimin publik"

07/11/2016

Informacion i përcjellë në formë shkresore

Përfunduar Nuk ka
9. 3/11/2016 Kërkesë për informacion në lidhje me masën e zbatimit të ligjit nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit publik"

11/11/2016

Informacion i përcjellë në formë shkresore
     
10. 7/12/2016 Kërkesë për informacion në lidhje me fondet publike që MSHÇV  ka ofruar për org. e shoqërisë civile

12/12/2016

Informacion i përcjellë në formë elektronike
     
10. 7/12/2016 Kërkesë për informacion në lidhje me fondet publike që MSHÇV  ka ofruar për org. e shoqërisë civile

12/12/2016

Informacion i përcjellë në formë elektronike