Regjistri i këkesave dhe përgjigjeve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. Rendor

Data e regjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

1

29/07/2015

Informacion mbi reformën territoriale dhe konsultimin

29/07/2015

Përfunduar

Nuk ka

Informacion i përcjellë në formë elektronike

2

7/8/2015

Informacion lidhur me një denoncim

20/08/2015

Përfunduar

Nuk ka

Informacion i përcjellë në formë elektronike

3

26/10/2015

Kërkesë mbi numrin e me përgjithshëm të punonjësve të MSHÇV

26/10/2015

Përfunduar

Nuk ka

Informacion i përcjellë në formë elektronike

4

26/10/2015

Kërkesë për informacion në lidhje me fondet publike që MSHÇV  ka ofruar gjatë vitit 2015 për org. e shoqërisë civile

26/10/2015

Përfunduar

Nuk ka

Informacion i përcjellë në formë elektronike

5

26/10/2015

Kërkesë për informacion rreth Koordinatorit për të drejtën e informimit

26/10/2015

Përfunduar

Nuk ka

Informacion i përcjellë në formë elektronike

6

6/7/2016

Kërkesë për informacion mbi numrin e sinjalizimeve/denoncimeve në portalin stopkorrupsionit.al në 6 mujorin e parë 2016

7/7/2016

Përfunduar

Nuk ka

Informacion i përcjellë në formë elektronike

7

19/09/2016

Kërkesë për informacion mbi strukturën organizative të MSHÇV

19/09/2016

Përfunduar

Nuk ka

Informacion i përcjellë në formë elektronike

8

27/10/2016

Kërkesë për informacion lidhur me zbatimin e ligjit nr. 146/2014 "Per njoftimin dhe konsultimin publik"

7/11/2016

Përfunduar

Nuk ka

Informacion i përcjellë në formë shkresore

9

3/11/2016

Kërkesë për informacion në lidhje me masën e zbatimit të ligjit nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit publik"

11/11/2016

Përfunduar

Nuk ka

Informacion i përcjellë në formë shkresore

10

7/12/2016

Kërkesë për informacion në lidhje me fondet publike që MSHÇV  ka ofruar për org. e shoqërisë civile

12/12/2016

Përfunduar

Nuk ka

Informacion i përcjellë në formë elektronike

11

18/12/2016

Kërkesë për informacion në lidhje me zbatimin e vendimit nr.86, datë 30.06.2016 të KLSH-së

23/12/2016

Përfunduar

Nuk ka

Informacion i përcjellë në formë elektronike

12

13/04/2017

Kërkesë për informacion në lidhje me zbatimin e pikës 5 të kreut VI, të vendimit të Kuvendit të Shqipërisë nr. 17/2016

21/04/2017

Përfunduar

Nuk ka

Informacion i përcjellë në formë elektronike

13

31/05/2017

Kërkesë për informacion në lidhje me zbatimin e Urdhrit të Kryeministrit nr. 65, datë 12.05.2017

31/05/2017

Përfunduar

Nuk ka

Informacion i përcjellë në formë elektronike dhe shkresore

14

07/07/2017

Kërkesë për informacion në lidhje me zbatimin e Ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik

14/07/2017

Përfunduar

Nuk ka

Informacion i përcjellë në formë shkresore