Regjistri i këkesave dhe përgjigjeve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
 
Nr. Rendor
Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i   kërkesës Tarifa
1 29/07/2015 Informacion mbi reformën territoriale dhe konsultimin 29/07/2015 Përfunduar Nuk ka
Informacion i përcjellë në formë elektronike
2 7/8/2015 Informacion lidhur me një denoncim 20/08/2015 Përfunduar Nuk ka
Informacion i përcjellë në formë elektronike
3 26/10/2015 Kërkesë mbi numrin e me përgjithshëm të punonjësve të MSHÇV 26/10/2015 Përfunduar Nuk ka
Informacion i përcjellë në formë elektronike
4 26/10/2015 Kërkesë për informacion në lidhje me fondet publike që MSHÇV  ka ofruar gjatë vitit 2015 për org. e shoqërisë civile 26/10/2015 Përfunduar Nuk ka
Informacion i përcjellë në formë elektronike
5 26/10/2015 Kërkesë për informacion rreth Koordinatorit për të drejtën e informimit 26/10/2015 Përfunduar Nuk ka
Informacion i përcjellë në formë elektronike
6 6/7/2016 Kërkesë për informacion mbi numrin e sinjalizimeve/denoncimeve në portalin stopkorrupsionit.al në 6 mujorin e parë 2016 7/7/2016 Përfunduar Nuk ka
Informacion i përcjellë në formë elektronike
7 19/09/2016 Kërkesë për informacion mbi strukturën organizative të MSHÇV 19/09/2016 Përfunduar Nuk ka
Informacion i përcjellë në formë elektronike
8 27/10/2016 Kërkesë për informacion lidhur me zbatimin e ligjit nr. 146/2014 "Per njoftimin dhe konsultimin publik" 7/11/2016 Përfunduar Nuk ka
Informacion i përcjellë në formë shkresore
9 3/11/2016 Kërkesë për informacion në lidhje me masën e zbatimit të ligjit nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit publik" 11/11/2016 Përfunduar Nuk ka
Informacion i përcjellë në formë shkresore
10 7/12/2016 Kërkesë për informacion në lidhje me fondet publike që MSHÇV  ka ofruar për org. e shoqërisë civile 12/12/2016 Përfunduar Nuk ka
Informacion i përcjellë në formë elektronike
11 18/12/2016 Kërkesë për informacion në lidhje me zbatimin e vendimit nr.86, datë 30.06.2016 të KLSH-së 23/12/2016 Përfunduar Nuk ka
Informacion i përcjellë në formë elektronike
12 13/04/2017 Kërkesë për informacion në lidhje me zbatimin e pikës 5 të kreut VI, të vendimit të Kuvendit të Shqipërisë nr. 17/2016 21/04/2017 Përfunduar Nuk ka
Informacion i përcjellë në formë elektronike
13 31/05/2017 Kërkesë për informacion në lidhje me zbatimin e Urdhrit të Kryeministrit nr. 65, datë 12.05.2017 31/05/2017 Përfunduar Nuk ka
Informacion i përcjellë në formë elektronike dhe shkresore