Aktivitetet publike të programuara Qershor-Korrik 2017

Qershor 2017
1 Konsultim me aktorët e shoqërisë civile mbi raportin filelstar të projektit STAR 2, 23 Maj 2017
2 Programi i Bashkepunimit per Zhvillim te Qendrueshem mes Qeverise Shqiptare dhe OKB- Mbledhja per miratimin e planit te veprimit 2017-2021, date 23 Maj 2017
3 Mbledhje koordinimi teknik me përfaqësues të UNDP mbi vijimësinë e projektit STAR2, 1 Qershor 2017
4 Takim konsultativ me përfaqësues të Bordeve të Kullimit, 12 Qershor 2017
5 Tryezë pune me përfaqësues të Agjencisë së Zbatimit të Reformës Territoriale, 15 Qershor 2017
6 Mbledhja e 3 e Komitetit Drejtues të projektit të binjakëzimit për politikat kundër korrupsionit, 28 Qershor
 
Korrik 2017
1 Pjesëmarrje në mbledhjen e përbashkët të krerëve të agjencive anti-korrupsion të rajonit, Trieste- Itali
2  
3  
4  
Dokumentet e bashkangjitur