Harta me 61 bashki

Harta me 61 bashki miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë më 31 korrik 2014

 

Propozimet për ndarjen e re Administrativo-Territoriale të Shqipërisë

1. 30 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

2. 39 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

3. 47 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

4. 57 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

5. 63 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, shpalli për konsultim publik Raportin fillestar të Projektit STAR 2 “ Mbështetje për reformën(...) 16-05-2017