Organigrama

Urdhër Nr.76, datë 29.05.2015 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Kryeministrisë”

Dokumentet e bashkangjitur