Organigrama

Urdhër Nr.76, datë 29.05.2015 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Kryeministrisë”

Dokumentet e bashkangjitur
Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, shpalli për konsultim publik Raportin fillestar të Projektit STAR 2 “ Mbështetje për reformën(...) 16-05-2017