Legjislacioni

VKM PER PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MINISTRIT TË SHTETIT PËR ÇËSHTJET VENDORE

 

Qeverisja Vendore:

PËRMBLEDHJE E LEGJISLACIONIT LIDHUR ME QEVERISJEN VENDORE

LIGJI PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE - FLETORJA ZYRTARE

VENDIM I KESHILLIT TE MINISTRAVE - Strategjia Ndersektoriale per Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 29.7.2015

LIGJ Nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN VENDORE 

 

Antikorrupsioni:

LIGJ  Nr.60/2016 PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE 

 

Plani i punës:

VKM Per miratimin e programit te pergjithshem te projektakteve që do paraqiten për shqyrtim në KM gjatë 2015

VKM Per miratimin e programit te pergjithshem te projektakteve qe do paraqiten per shqyrtim ne KM gjate 2016

VKM Per miratimin e programit te pergjithshem te projektakteve qe do paraqiten per shqyrtim ne KM gjate 2017

 

Marrëveshje Bashkëpunimi:

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI – Për përdorimin e Sistemit Elektronik për Regjistrimin dhe Gjurmimin e të Dhënave mbi Rastet e Korrupsionit dhe Statistikave të Harmonizuara, dt. 29.12.2015

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI – Për përdorimin e Sistemit Elektronik për Regjistrimin dhe Gjurmimin e të Dhënave mbi Rastet e Korrupsionit dhe Statistikave të Harmonizuara, dt. 01.02.2016 

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI – Zbatimi i legjislacionit për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI – Për bashkëpunimin e Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore dhe Institutit të Kulturës Rome në Shqipëri në kuadër të luftës kundër korrupsionit

 

Twinning Project:

STANDARD TWINNING PROJECT FICHE - Support to the formulation, coordination and implementation of anti-corruption policies